Sprężarki stacjonarne

Sprężarka elektryczna ALUP SONETTO

Sprężarki śrubowe ALUP SONETTO

Ekonomiczne wytwarzanie sprężonego powietrza sprawia, że typoszereg sprężarek śrubowych SONETTO odpowiada potrzebom małych zakładów produkcyjnych i serwisów samochodowych. Są to urządzenia o mocy 5,5 - 15 kW i wydajności 0,63 - 1,75 m3/min. Panel sterujący ES 99 zawiera zestaw lampek sygnalizacyjnych związanych z serwisem i ostrzeganiem o nieprawidłowości pracy. Takie rozwiązanie zapewnia wygodę i bezpieczeństwo eksploatacji. Ponadto, oprogramowanie ES99 reguluje w sposób energooszczędny pracą sprężarki na dociążeniu i odciążeniu optymalizując czas pracy i przestoju silnika elektrycznego. SONETTO jest w wersji standardowej, z wbudowanym osuszaczem chłodniczym i układem filtracji, jak również w pełnej wersji kompaktowej nabudowanej na zbiorniku 270 lub 500l.

sprężarka elektryczna alup sonetto

Sprężarka elektryczna ALUP SCK 3 - 40

Sprężarki śrubowe ALUP SCK 3 - 40

Kompresory SCK to urządzenia w zakresach wydajności 0,24 - 3,78 m3/min, napędzane silnikami elektrycznymi o zakresie 2,2 - 30 kW. Sprężarki śrubowe tej serii gwarantują wysoką niezawodność i sprawność działania. Są przystosowane do pracy przerywanej i ciągłej w niezwykle długim okresie eksploatacji. SCK 3-40 są wyposażone w efektywny, pasowy system przeniesienia napędu o niskich wymaganiach związanych z obsługą serwisową, charakteryzujący się wysoką sprawnością energetyczną.

sprężarka elektryczna alup sck 20 10 1

Sprężarka elektryczna ALUP SCK 41-100

Sprężarki śrubowe ALUP SCK 41-100

Sprężarki śrubowe tej serii gwarantują wysoką niezawodność i sprawność działania. Są przystosowane do pracy przerywanej i ciągłej w niezwykle długim okresie eksploatacji. SCK 41-100 są wyposażone w efektywny, pasowy system przeniesienia napędu o niskich wymaganiach związanych z obsługą serwisową, charakteryzujący się wysoką sprawnością energetyczną. W efekcie sprężarki serii SCK 41-100 odznaczają się wyjątkowo niskim zużyciem energii elektrycznej w szerokim przedziale wydajności od 4,90 do 11,52 m3/min.

sprężarka elektryczna alup sck 41

Sprężarka elektryczna ALUP LARGO

Sprężarki śrubowe ALUP LARGO

Sprężarki śrubowe LARGO to urządzenia stanowiące idealne rozwiązanie dla przemysłu ciężkiego. Dostępne w różnych wersjach ciśnieniowych zaleznie od modelu 7,5, 8, 8,5, 10 i 13 bar(e) z silnikami mocy od 11 do 355kW pokrywają zakres wydajności od 1,2 do 54,18 m3/min. Wolnoobrotowe zespoły śrubowe z napędzane za pomocą przekładni zębatej zapewniają wyjątkowo wysoką wydajność i żywotność. Dodatkowo sprężarki LARGO są one wyposażone w inteligentny układ sterowania AirControl z funkcją ograniczania czasu pracy na biegu jałowym. Dzięki tym rozwiązaniom sprężarki LARGO charakteryzują się wysoką sprawnością i niskimi kosztami zużycia energii elektrycznej. Układ chłodzenia w serii LARGO to chłodnice o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewniające niską temperaturę sprężonego powietrza na wylocie ze sprężarki. Zapewnia to właściwe działanie osuszaczy nawet w przypadku krytycznych temperatur otoczenia.

sprężarka elektryczna alup largo 22 37

 

Sprężarka elektryczna ALUP ALLEGRO

Sprężarki ALUP ALLEGRO

35% oszczednosci energetycznych.

Sprężarki śrubowe ALUP serii ALLEGRO to technologia oparta o najnowocześniejsze rozwiązanie płynnej regulacji wydajności, pozwalająca na elastyczne dostosowanie wydajności sprężarki do chwilowego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Zastosowanie konwertera częstotliwości eliminuje straty energetyczne występujące w przypadku tradycyjnych rozwiązań regulacji wydajności sprężarki śrubowej.

  Wynikające z tego korzyści to:
 • eliminacja biegu jałowego
 • płynny rozruch
 • brak prądów rozruchu
 • stałość ciśnienia z możliwą nastawą od 4 do 13 bar(e)

Technologia, która występuje w tego typu sprężarkach, to również gwarancja bardzo wysokiej sprawność kompresorów sięgającą 99,9%. Sprężarki śrubowe ALLEGRO to urządzenia napędzane silnikami w zakresie 7,5 - 260 kW. Ponadto typoszereg ALLEGRO posiada w standardzie rozbudowane sterownie mikroprocesorowe Air Control 4, które analizuje, rejestruje i wyświetla parametry pracy kompresora. Dane historyczne są również prezentowane na wykresach dając możliwość dogłębnej analizy pracy sprężarki i zapotrzebowania na sprężone powietrze.

sprężarka elektryczna alup allegro 11 31

 

Sprężarka elektryczna ALUP LENTO

Sprężarki śrubowe ALUP LENTO

Sprężarki śrubowe ALUP serii LENTO z wtryskiem wodnym to oferta pełna zalet bez kompromisów.

Wysoka jakość, 100% sprężonego powietrza bez oleju znajduje zastosowanie nie tylko w przemyśle medycznym, farmaceutycznym, spożywczym, czy elektronicznym, ale wszędzie tam gdzie na pierwszym miejscu jest najwyższa jakość produktu. W procesie sprężania stosowany jest jedynie naturalny surowiec - woda.

  Dzięki temu otrzymujemy:
 • Czyste, przyjazne dla środowiska sprężone powietrze bez oleju, brudu i drobinek kurzu, które są odfiltrowane przez wodę.
 • Czysty kondensat dostaje się bezpośrednio do systemu odprowadzającego.
 • Najniższe temperatury podczas kompresji dzięki optymalnej wymianie ciepła - wysoka sprawność procesu sprężania.   

Firma ALUP stosując technologię wtrysku wodnego gwarantuje najwyższą jakość, zwiększa oszczędności energetyczne, eliminuje emisję zanieczyszczeń, oraz koszty eksploatacji związane z uzdatnianiem kondensatu. Sprężarki śrubowe LENTO to maszyny o zakresie wydajności 0,81 - 9,65 m3/min, napędzane silnikami elektrycznymi 11-55 kW, skonstruowanymi do pracy tam gdzie potrzebne jest w 100% bezolejowe sprężone powietrze. Seria LENTO posiada w standardzie rozbudowane sterownie mikroprocesorowe Air Control 4, które analizuje, rejestruje i wyświetla parametry pracy.

 

sprężarka elektryczna alup lento 22 
 

Warunki wydłużonej gwarancji sprężarek MARK

WARUNKI WYDŁUŻONEJ GWARANCJI
MARK POLSKA (ALUP POLSKA)

 

Warunki Wydłużonej Gwarancji Handlowej, zwane dalej „Warunkami”, określają prawa i obowiązki nabywców, gwaranta i producenta wynikające z udzielonej wydłużonej gwarancji na produkty MARK POLSKA Sp. z o. o. / ALUP POLSKA Sp. z o.o., które są użytkowane na terytorium RP.

Użyte w Warunkach określenia oznaczają:
Produkt – wszelkie oferowane do nabycia urządzenia producenta;
Część zamienna – wszelkie części, konieczne do zapewniania prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji produktów, dostarczane przez gwaranta lub producenta;
Materiały eksploatacyjne - materiały szybko się zużywające, konieczne dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania i eksploatacji produktu, w szczególności oleje, smary, filtry, części gumowe (węże, pasy, złączki, zaciski i inne);
Nabywca – osobę fizyczną, osobę prawą lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która nabyła od gwaranta produkty lub części zamienne producenta;
Producent – MARK POLSKA Sp. z o.o./ ALUP POLSKA Sp. z o.o.
Serwis fabryczny producenta – serwis MARK POLSKA Sp. z o.o./ ALUP POLSKA Sp. z o.o.
Gwarant – Biuro Techniczno Projektowe VISKOR Wioletta Białach w Szczecinie;
Wada fizyczna – brak lub zmniejszenie cech użytkowych, jakie produkty lub części zamienne powinny posiadać zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami nabywcy;
Dokument gwarancyjny - dokument stwierdzający prawa i obowiązki nabywcy, gwaranta i producenta wydawany nabywcy przez gwaranta wraz z uruchomieniem produktu.
1. Gwarancją objęte są wady fizyczne produktów oraz oryginalnych części zamiennych powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie lub części zamiennej.
2. Odpowiedzialność gwarancyjna z tytułu wydłużonej gwarancji obejmuje wady, które ujawniły się w okresie sześćdziesięciu miesięcy od dnia uruchomienia produktu u nabywcy, lecz nie dłuższym niż sześćdziesiąt sześć miesięcy od dnia dostawy produktu do nabywcy. W przypadku braku protokołu uruchomienia odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wady, które ujawniły się w okresie sześćdziesięciu miesięcy od dnia dostawy produktu do nabywcy.
3. Uruchomienie produktu u nabywcy stwierdza protokół uruchomienia, sporządzony przez nabywcę i gwaranta lub serwis fabryczny producenta w chwili uruchomienia produktu. Wraz z uruchomieniem produktu dokument gwarancyjny zostaje wydany nabywcy.
4. Gwarancja obowiązuje, gdy produkt lub część zmienna:
- używane są zgodnie z przeznaczeniem,
- zostaną uruchomione przez fabryczny serwis producenta lub gwaranta,
- są eksploatowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonymi nabywcy wraz z produktem.
5. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest stosowanie oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, w szczególności oleju typu Fluidtech, oraz terminowe wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Przeglądów okresowych dokonuje fabryczny serwis producenta lub gwarant.
6. Stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych winno być dokumentowane przez cały okres gwarancji.
7. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, ani żadnych części lub materiałów eksploatacyjnych podlegających rutynowej wymianie zalecanej przez producenta, dokonywanej przy przeglądach okresowych.

Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu. Gwarancja nie obejmuje napraw, wad lub innych uszkodzeń wynikających z:
- wypadków,
- używania produktu lub części zamiennej niezgodnie z przeznaczeniem,
- awarii związanych z niewłaściwym składowaniem produktów lub części zamiennych,
- zaniedbań stanu technicznego produktów lub części zamiennych,
- samowolnych przeróbek produktów lub części zamiennych oraz
- niewłaściwych parametrów instalacji zasilania elektrycznego stosowanych do produktów.
8. Gwarancja wygasa z chwilą zastosowania do naprawy produktów innych niż oryginalne części zamiennych lub z chwilą uchybienia obowiązkowi terminowego wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych
9. Obowiązkiem gwaranta jest naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej. Gdy naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej nie są możliwe lub nie doprowadzą do usunięcia wady, gwarant obowiązany jest do dostarczenia produktu lub części zamiennej wolnych od wad.
10. Na wymienione przy naprawie gwarancyjnej części zamienne udzielana jest dalsza gwarancja. Gwarancja na wymienione przy naprawie gwarancyjnej części zamienne trwa sześć miesięcy od dnia wymiany części zamiennej lub do końca okresu gwarancji na produkt, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.
11. Na części zamienne dostarczone do produktów, po upływie okresu gwarancji tych produktów, udzielana jest sześciomiesięczna gwarancja. Do tej gwarancji stosuje się zasady jak przy wydłużonej gwarancji.
12. Gwarancja wydłużona polega na wykupieniu Programu wydłużonej gwarancji ALUP AirProtect TM lub RELAXAIRTM.
13. Każda zmiana miejsca korzystania z produktu wymaga ponownego autoryzowanego uruchomienia produktu przez gwaranta lub serwis fabryczny producenta. Wydłużona gwarancja ustaje z chwilą powzięcia przez gwaranta lub fabryczny serwis producenta informacji o zmianie miejsca korzystania z produktu bez wymaganej autoryzacji.
14. Produkty muszą być udostępniane przez nabywcę do inspekcji gwaranta lub serwisu fabrycznego producenta na każde wezwanie. Inspekcja gwaranta lub fabrycznego serwisu producenta nie może nastąpić wcześniej niż na dzień po dokonaniu zawiadomienia nabywcy o dacie inspekcji. Zawiadomienia nabywcy dokonuje się za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.
15. Jakiekolwiek odstępstwa od obowiązków gwarancyjnych lub sposoby usunięcia przypadków innych niż przewidziane w Warunkach winny być każdorazowo zgłaszane przez nabywcę gwarantowi lub serwisowi fabrycznemu producenta. Przypadki te są indywidualnie konsultowane z gwarantem lub serwisem fabrycznym producenta oraz akceptowane przez nich na piśmie.
16. Warunki są udostępniane na stronach internetowych gwaranta oraz na stronie internetowej serwisu fabrycznego producenta.
Załącznik: załącznik numer 1 „Program wydłużonej gwarancji RELXAIRTM – obowiązkowe plany serwisowe”, zawierający szczegółowe terminy i zakresy obowiązkowych przeglądów, dołączone do Warunków, w zależności od okresu gwarancji i modelu produktu.


Warunki wydłużonej gwarancji sprężarek MARK ( ALUP )

Sprężarka tłokowa ALUP HLA

Sprężarki ALUP HLA

Profesjonalne sprężarki tłokowe HLA są idealne do zastosowań w serwisach samochodowych, zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych. Charakteryzują się odporną na zużycie konstrukcją wykorzystującą żeliwne cylindry, płyty zaworowe wyposażone w zawory wykonane z wysokogatunkowej stali i olejowe smarowanie rozbryzgowe.

sprężarka elektryczna alup hla

Stacjonarne osuszacze powietrza ALUP ADQ

Osuszacze powietrza ALUP ADQ

Najnowsze osuszacze ziębnicze ADQ ALUP odznaczają się wysoka jakością wykonania, doskonałymi parametrami technicznymi i niezawodnością działania. Ich konstrukcja zapewnia łatwy dostęp w przypadku konieczności wykonania obsługi serwisowej.

 

Kabina lakiernicza SAIMA

ANTYKOROZJA
sprzedaż urządzeń

Lightbox 01

BUDOWNICTWO
sprzedaż urządzeń

Sprężarka XAS27

WYPRZEDAŻE
sprzedaż urządzeń używanych

Zagęszczarka Dynapac LF 100

POLECAMY
nasze doradztwo techniczne