Warunki wydłużonej gwarancji sprężarek MARK

WARUNKI WYDŁUŻONEJ GWARANCJI
MARK POLSKA (ALUP POLSKA)

 

Warunki Wydłużonej Gwarancji Handlowej, zwane dalej „Warunkami”, określają prawa i obowiązki nabywców, gwaranta i producenta wynikające z udzielonej wydłużonej gwarancji na produkty MARK POLSKA Sp. z o. o. / ALUP POLSKA Sp. z o.o., które są użytkowane na terytorium RP.

Użyte w Warunkach określenia oznaczają:
Produkt – wszelkie oferowane do nabycia urządzenia producenta;
Część zamienna – wszelkie części, konieczne do zapewniania prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji produktów, dostarczane przez gwaranta lub producenta;
Materiały eksploatacyjne - materiały szybko się zużywające, konieczne dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania i eksploatacji produktu, w szczególności oleje, smary, filtry, części gumowe (węże, pasy, złączki, zaciski i inne);
Nabywca – osobę fizyczną, osobę prawą lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która nabyła od gwaranta produkty lub części zamienne producenta;
Producent – MARK POLSKA Sp. z o.o./ ALUP POLSKA Sp. z o.o.
Serwis fabryczny producenta – serwis MARK POLSKA Sp. z o.o./ ALUP POLSKA Sp. z o.o.
Gwarant – Biuro Techniczno Projektowe VISKOR Wioletta Białach w Szczecinie;
Wada fizyczna – brak lub zmniejszenie cech użytkowych, jakie produkty lub części zamienne powinny posiadać zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami nabywcy;
Dokument gwarancyjny - dokument stwierdzający prawa i obowiązki nabywcy, gwaranta i producenta wydawany nabywcy przez gwaranta wraz z uruchomieniem produktu.
1. Gwarancją objęte są wady fizyczne produktów oraz oryginalnych części zamiennych powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie lub części zamiennej.
2. Odpowiedzialność gwarancyjna z tytułu wydłużonej gwarancji obejmuje wady, które ujawniły się w okresie sześćdziesięciu miesięcy od dnia uruchomienia produktu u nabywcy, lecz nie dłuższym niż sześćdziesiąt sześć miesięcy od dnia dostawy produktu do nabywcy. W przypadku braku protokołu uruchomienia odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wady, które ujawniły się w okresie sześćdziesięciu miesięcy od dnia dostawy produktu do nabywcy.
3. Uruchomienie produktu u nabywcy stwierdza protokół uruchomienia, sporządzony przez nabywcę i gwaranta lub serwis fabryczny producenta w chwili uruchomienia produktu. Wraz z uruchomieniem produktu dokument gwarancyjny zostaje wydany nabywcy.
4. Gwarancja obowiązuje, gdy produkt lub część zmienna:
- używane są zgodnie z przeznaczeniem,
- zostaną uruchomione przez fabryczny serwis producenta lub gwaranta,
- są eksploatowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonymi nabywcy wraz z produktem.
5. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest stosowanie oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, w szczególności oleju typu Fluidtech, oraz terminowe wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Przeglądów okresowych dokonuje fabryczny serwis producenta lub gwarant.
6. Stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych winno być dokumentowane przez cały okres gwarancji.
7. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, ani żadnych części lub materiałów eksploatacyjnych podlegających rutynowej wymianie zalecanej przez producenta, dokonywanej przy przeglądach okresowych.

Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu. Gwarancja nie obejmuje napraw, wad lub innych uszkodzeń wynikających z:
- wypadków,
- używania produktu lub części zamiennej niezgodnie z przeznaczeniem,
- awarii związanych z niewłaściwym składowaniem produktów lub części zamiennych,
- zaniedbań stanu technicznego produktów lub części zamiennych,
- samowolnych przeróbek produktów lub części zamiennych oraz
- niewłaściwych parametrów instalacji zasilania elektrycznego stosowanych do produktów.
8. Gwarancja wygasa z chwilą zastosowania do naprawy produktów innych niż oryginalne części zamiennych lub z chwilą uchybienia obowiązkowi terminowego wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych
9. Obowiązkiem gwaranta jest naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej. Gdy naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej nie są możliwe lub nie doprowadzą do usunięcia wady, gwarant obowiązany jest do dostarczenia produktu lub części zamiennej wolnych od wad.
10. Na wymienione przy naprawie gwarancyjnej części zamienne udzielana jest dalsza gwarancja. Gwarancja na wymienione przy naprawie gwarancyjnej części zamienne trwa sześć miesięcy od dnia wymiany części zamiennej lub do końca okresu gwarancji na produkt, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.
11. Na części zamienne dostarczone do produktów, po upływie okresu gwarancji tych produktów, udzielana jest sześciomiesięczna gwarancja. Do tej gwarancji stosuje się zasady jak przy wydłużonej gwarancji.
12. Gwarancja wydłużona polega na wykupieniu Programu wydłużonej gwarancji ALUP AirProtect TM lub RELAXAIRTM.
13. Każda zmiana miejsca korzystania z produktu wymaga ponownego autoryzowanego uruchomienia produktu przez gwaranta lub serwis fabryczny producenta. Wydłużona gwarancja ustaje z chwilą powzięcia przez gwaranta lub fabryczny serwis producenta informacji o zmianie miejsca korzystania z produktu bez wymaganej autoryzacji.
14. Produkty muszą być udostępniane przez nabywcę do inspekcji gwaranta lub serwisu fabrycznego producenta na każde wezwanie. Inspekcja gwaranta lub fabrycznego serwisu producenta nie może nastąpić wcześniej niż na dzień po dokonaniu zawiadomienia nabywcy o dacie inspekcji. Zawiadomienia nabywcy dokonuje się za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.
15. Jakiekolwiek odstępstwa od obowiązków gwarancyjnych lub sposoby usunięcia przypadków innych niż przewidziane w Warunkach winny być każdorazowo zgłaszane przez nabywcę gwarantowi lub serwisowi fabrycznemu producenta. Przypadki te są indywidualnie konsultowane z gwarantem lub serwisem fabrycznym producenta oraz akceptowane przez nich na piśmie.
16. Warunki są udostępniane na stronach internetowych gwaranta oraz na stronie internetowej serwisu fabrycznego producenta.
Załącznik: załącznik numer 1 „Program wydłużonej gwarancji RELXAIRTM – obowiązkowe plany serwisowe”, zawierający szczegółowe terminy i zakresy obowiązkowych przeglądów, dołączone do Warunków, w zależności od okresu gwarancji i modelu produktu.


Warunki wydłużonej gwarancji sprężarek MARK ( ALUP )

Kabina lakiernicza SAIMA

ANTYKOROZJA
sprzedaż urządzeń

Lightbox 01

BUDOWNICTWO
sprzedaż urządzeń

Sprężarka XAS27

WYPRZEDAŻE
sprzedaż urządzeń używanych

Zagęszczarka Dynapac LF 100

POLECAMY
nasze doradztwo techniczne